هاست لینوکس NVME فرانسه

جهت نیاز به حجم بیشتر تیکت ارسال کنید

plan FR-A 125MB
 • فضا : 125MB
 • موقعیت سرور : فرانسه
 • میزان رم :2GB
 • سی پی یو : 100%
 • کانکشن همزمان : 80
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
plan FR-B 250MB
 • فضا : 250MB
 • موقعیت سرور : فرانسه
 • میزان رم :2GB
 • سی پی یو : 100%
 • کانکشن همزمان : 80
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
plan FR-C 512MB
 • فضا : 512MB
 • موقعیت سرور : فرانسه
 • میزان رم :2GB
 • سی پی یو : 100%
 • کانکشن همزمان : 80
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
plan FR-D 1GB
 • فضا : 1GB
 • موقعیت سرور : فرانسه
 • میزان رم :2GB
 • سی پی یو : 100%
 • کانکشن همزمان : 80
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
110,000ریال ماهانه
1,100,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan FR-E 2GB
 • فضا : 2GB
 • موقعیت سرور : فرانسه
 • میزان رم :2GB
 • سی پی یو : 100%
 • کانکشن همزمان : 80
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
150,000ریال ماهانه
1,500,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan FR-F 3GB
 • فضا : 3GB
 • موقعیت سرور : فرانسه
 • میزان رم :2GB
 • سی پی یو : 100%
 • کانکشن همزمان : 80
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
180,000ریال ماهانه
1,800,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan FR-G 4GB
 • فضا : 4GB
 • موقعیت سرور : فرانسه
 • میزان رم :2GB
 • سی پی یو : 100%
 • کانکشن همزمان : 80
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
210,000ریال ماهانه
2,100,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan FR-G 5GB
 • فضا : 5GB
 • موقعیت سرور : فرانسه
 • میزان رم :2GB
 • سی پی یو : 100%
 • کانکشن همزمان : 80
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
240,000ریال ماهانه
2,400,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan FR-G 8GB
 • فضا : 8GB
 • موقعیت سرور : فرانسه
 • میزان رم :2GB
 • سی پی یو : 100%
 • کانکشن همزمان : 80
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
280,000ریال ماهانه
2,800,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید