میزبانی وب هلند NVME

(نصب چت روم و خبر خوان و ربات تلگرامی در این سرور مجاز نیست)

HOLAND-NVME 512MB

■ فضای هارد ← 512MB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← 3 بار در هفته
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← صفر (0)
■ FTP Accounts ← یک (0)
■ Subdomains ← یک (0)
■ park domain ← یک (0)

HOLAND-NVME 1GB

■ فضای هارد ← 1GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← 3 بار در هفته
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← صفر (0)
■ FTP Accounts ← یک (1)
■ Subdomains ← یک (1)
■ park domain ← یک (1)

HOLAND-NVME 2GB

■ فضای هارد ← 2GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← 3 بار در هفته
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

HOLAND-NVME 3GB

■ فضای هارد ← 3GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← 3 بار در هفته
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

HOLAND-NVME 4GB

■ فضای هارد ← 4GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← 3 بار در هفته
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامین یکساله ir ← رایگان در خرید سالانه

HOLAND-NVME 5GB

■ فضای هارد ← 5GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← 3 بار در هفته
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامین یکساله ir ← رایگان در خرید سالانه

HOLAND-NVME 6GB

■ فضای هارد ← 6GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← 3 بار در هفته
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامین یکساله ir ← رایگان در خرید سالانه

HOLAND-NVME 10GB

■ فضای هارد ← 10GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← 3 بار در هفته
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامین یکساله ir ← رایگان در خرید سالانه