هاست لینوکس پربازدید NVME آلمان

در این سرور نصب ربات تلگرام ((ممنوع)) میباشد , هاست مناسب ربات در لیست محصولات موجود میباشد

plan GE-A 125MB
 • فضا : 125MB
 • موقعیت سرور : آلمان
 • میزان رم :1GB
 • سی پی یو : 20%
 • کانکشن همزمان : 20
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
60,000ریال ماهانه
360,000ریال شش ماهه
600,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-B 250MB
 • فضا : 250MB
 • موقعیت سرور : آلمان
 • میزان رم :1GB
 • سی پی یو : 20%
 • کانکشن همزمان : 20
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
70,000ریال ماهانه
420,000ریال شش ماهه
700,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-C 512MB
 • فضا : 512MB
 • موقعیت سرور : آلمان
 • میزان رم :1GB
 • سی پی یو : 20%
 • کانکشن همزمان : 20
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
80,000ریال ماهانه
480,000ریال شش ماهه
800,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-D 1GB
 • فضا : 1GB
 • موقعیت سرور : آلمان
 • میزان رم :1GB
 • سی پی یو : 20%
 • کانکشن همزمان : 20
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
100,000ریال ماهانه
600,000ریال شش ماهه
1,000,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-E 2GB
 • فضا : 2GB
 • موقعیت سرور : آلمان
 • میزان رم :1GB
 • سی پی یو : 20%
 • کانکشن همزمان : 20
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
140,000ریال ماهانه
840,000ریال شش ماهه
1,400,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-F 3GB
 • فضا : 3GB
 • موقعیت سرور : آلمان
 • میزان رم :1GB
 • سی پی یو : 20%
 • کانکشن همزمان : 20
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
170,000ریال ماهانه
1,020,000ریال شش ماهه
1,700,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-G 4GB
 • فضا : 4GB
 • موقعیت سرور : آلمان
 • میزان رم :1GB
 • سی پی یو : 20%
 • کانکشن همزمان : 20
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
200,000ریال ماهانه
1,200,000ریال شش ماهه
2,000,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-H 5GB
 • فضا : 5GB
 • موقعیت سرور : آلمان
 • میزان رم :1GB
 • سی پی یو : 20%
 • کانکشن همزمان : 20
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
230,000ریال ماهانه
1,380,000ریال شش ماهه
2,300,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-I 8GB
 • فضا : 8GB
 • موقعیت سرور : آلمان
 • میزان رم :1GB
 • سی پی یو : 20%
 • کانکشن همزمان : 20
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
270,000ریال ماهانه
1,620,000ریال شش ماهه
2,700,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-J 10GB
 • فضا : 10GB
 • موقعیت سرور : آلمان
 • میزان رم :1GB
 • سی پی یو : 20%
 • کانکشن همزمان : 20
 • پروسس همزمان : 100
 • وب سرور : لایت اسپید
 • کنترل پنل : سیپنل
 • اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات :نامحدود
310,000ریال ماهانه
1,860,000ریال شش ماهه
3,100,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید