هاست nvme آلمان

(نصب چت روم و خبر خوان در این سرور ممنوع است) (مشخصات را با دقت مطالعه کنید)

GE-NVME 512MB

■ فضای هارد ← 512MB NVME
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

GE-NVME 1GB

■ فضای هارد ← 1GB
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

GE-NVME 2GB

■ فضای هارد ← 2GB
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

GE-NVME 3GB

■ فضای هارد ← 3GB
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

GE-NVME 4GB

■ فضای هارد ← 4GB
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

330,000ریال
ماهانه

3,300,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید
GE-NVME 5GB

■ فضای هارد ← 5GB
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

380,000ریال
ماهانه

3,800,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید
GE-NVME 6GB

■ فضای هارد ← 6GB
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

450,000ریال
ماهانه

4,500,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید
GE-NVME 10GB

■ فضای هارد ← 10GB
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

710,000ریال
ماهانه

7,100,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید