هاست nvme هلند

نصب (ربات تلگرام) در این سرور ممنوع میباشد.میزان رم در این سرور 2gb میباشد.

HO-NVME 1GB 0 موجود است

■فضا ← 1GB
■میزان رم ← 2GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← لیز وب هلند
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 200
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← در صورت خرید سالانه

250,000ریال
ماهانه
2,500,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
HO-NVME 2GB 0 موجود است

■فضا ← 2GB
■میزان رم ← 2GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← لیز وب هلند
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 200
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← در صورت خرید سالانه

350,000ریال
ماهانه
3,500,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
HO-NVME 4GB 0 موجود است

■فضا ← 4GB
■میزان رم ← 2GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← لیز وب هلند
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 200
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← در صورت خرید سالانه

400,000ریال
ماهانه
3,500,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
HO-NVME 6GB 0 موجود است

■فضا ← 6GB
■میزان رم ← 2GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← لیز وب هلند
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 200
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← در صورت خرید سالانه

500,000ریال
ماهانه
4,000,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
HO-NVME 10GB 0 موجود است

■فضا ← 10GB
■میزان رم ← 2GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← لیز وب هلند
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 200
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← در صورت خرید سالانه

600,000ریال
ماهانه
4,500,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید